Algemene voorwaarden

 


Algemene Voorwaarden van Bohemian Treats, gevestigd aan de Hendersonstraat 34 te Rijswijk, handelt alleen via de webwinkel. 
E-mail: info@bohemiantreats.nl
KVK-nummer: 68256833 
Btw-identificatienummer: 
NL001719895B84


1. ALGEMEEN 
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen van Bohemian Treats. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van Bohemian Treats. 
1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Bohemian Treats behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen. 
1.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Bohemian Treats erkend. 
1.4 Bohemian Treats garandeert dat het geleverde product beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties. 

2. BETALING / LEVERING 
2.1 De consument dient de betaling direct te voldoen door een overboeking per bank of iDeal. 
2.2 De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden. 
2.3 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt. 
2.4 In het kader van de regels van de koop op afstand zal Bohemian Treats bestellingen tenminste binnen 30 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval recht het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren. 
2.5 Bestellingen worden verscheept via PostNL. Bohemian Treats is niet verantwoordelijk voor het verlies en/of beschadiging van de verzonden goederen via brievenbuspost of pakketjes met track & trace code. 
2.7 Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend. 

3. PRIJZEN 
3.1 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. 
3.2 Alle prijzen op de site zijn in Euro’s en inclusief 21% BTW. 

3.3 Sale producten mogen niet meer retour worden gestuurd.

4. ZICHTTERMIJN / HERROEPINGSRECHT 
4.1 Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft de afnemer het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 14 werkdagen zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Indien de afnemer na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan Bohemian Treats heeft teruggezonden is de koop een feit. De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 14 werkdagen na aflevering schriftelijk melding te maken bij Bohemian Treats. De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt Bohemian Treats er zorg voor dat binnen de 30 dagen na goede ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag, inclusief verzendkosten, aan de afnemer wordt terugbetaald. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer. 
4.2 Het herroepingsrecht geldt niet voor: 
4.2.1 Diensten waarvan de uitvoering, met instemming van de consument, is begonnen voor de termijn van zeven werkdagen. 
4.2.2 Goederen of diensten waarvan de prijs geboden is aan schommelingen op de financiële markt, waarop de leverancier geen invloed heeft. 
4.2.3 Goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben. 
4.2.4 Voor goederen of diensten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden, bijvoorbeeld i.v.m. hygiëne of die snel kunnen bederven of verouderen. 

5. GEGEVENSBEHEER 
5.1 Indien u een bestelling plaatst bij Bohemian Treats, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van Bohemian Treats. Bohemian Treats houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden. 
5.2 Bohemian Treats respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens. 

6. GARANTIE EN CONFORMITEIT 
6.1 De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. 
6.2 Een door de ondernemer, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de ondernemer jegens de ondernemer kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand. 
6.3 De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan Bohemian Treats) deze gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden aan Bohemian Treats. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen. 
6.4 Indien klachten van de afnemer door Bohemian Treats gegrond worden bevonden, zal Bohemian Treats naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Bohemian Treats en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, dan wel (naar keuze van Bohemian Treats) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van Bohemian Treats gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van Bohemian Treats voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst. 

7. OVEREENKOMST 
7.1 Een overeenkomst tussen Bohemian Treats en een klant komt tot stand nadat een bestelling opdracht door Bohemian Treats op haalbaarheid is beoordeeld. 

8. AFBEELDINGEN EN SPECIFICATIES 
8.1 Alle afbeeldingen; foto’s, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van Bohemian Treats gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst. 

9. OVERMACHT 
9.1 Bohemian Treats is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht. 
9.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Bohemian Treats alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht. 
9.3 Bohemian Treats behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Bohemian Treats gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen. 
9.4 Indien Bohemian Treats bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft. 


 

© 2020 - 2023 Bohemian Treats | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel